حوزه فعالیت: دارویی- شیمیایی
مجری:  محمد میرجوان

خلاصه ایده محوری: ﻳﻜﻲ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻓﺘﻖ ﻫﺎى ﻣﻐﺒﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدى از ﺗﺨﺖ ﻫـﺎى ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺎﺣﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ. در اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن و اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﻓﺘﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ١٠ و ٢٨ ﻧﻔﺮ از ١٠٠٠٠٠ ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ پس فتق های جدار شکم، شایعترین وضعیتی هستند که نیاز به اعمال جراحی پیدا می کند. ناحیه کشـاله ران یکـی از منـاطق بالقـوه ضعیف شکمی است و درگیـری در تمام سنین و در هـر دو جنس دیده مـیشـود. اکثریـت فتــق هـا در مردهـا رخ می دهد. فتق فمـورال در زنان شـایعتر از مـردان اسـت. 25 درصد مردان و 2 %زنان فتق اینگوینال را در طـول زندگیشـان تجربه میکنند. فتق در سمت راست شایعتر است و انسـزیونال، حـدود 10 %و فتـق فمـورال 3 %مـوارد فتـق را تشکیل می دهد. روشهای مختلف در ترمیم این فتق ها توصیف شده اند. در روشهای نوین از مش صناعی جهت پوشاندن نقص موجود در دیواره استفاده میشود. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان و واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺶ ﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮕﻲ وارداﺗﻲ ﺑﻮده و دﺳﺘﻪ اى دﻳﮕﺮ از وارد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﺶ ﻫﺎ را در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺶ ﻫﺎى ﺟﺮاﺣﻲ را ﺧﺮﻳﺪارى ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎى ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﺸـﻮد(٩٥٧ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن) ، اﻳـﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻫﻔﺘﻪ، ٥ اﻟﻲ ٦ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻓﺘﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دارﺑﺴﺖ ﻫﺎى ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻨـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮاى درﻣﺎن اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻟﮕﻦ((Pelvic Organ Prolapse و ﺑﻲ اﺧﺘﻴـﺎرى ادرارى((Urinary Incontinence ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

حوزه فعالیت: دارویی- شیمیایی
مجری:  بهاره پادکان

خلاصه ایده محوری: در درمان زخم های مزمن، یکی از مشکلات اصلی طولانی بودن پروسه درمان و در نتیجه افزایش هزینه های درمان می باشد. همین امر سبب عدم پذیرش استفاده از پانسمان های بیولوژیکی و پیشرفته توسط بیماران می شود. از سوی دیگر استفاده از پانسمان های پیشرفته در شرایطی که بیمار مجبور به تعویض روزانه پانسمان باشد برای بیماران قابل قبول نیست. از این رو هدف از ساخت این پانسمان، طراحی و تولید پانسمانی با خواص بیولوژیکی، کم هزینه و نیز با قابلیت اثر بخشی سریع تر بوده است.

حوزه فعالیت: دارویی- شیمیایی
مجری:  علیرضا یوسف زاده

خلاصه ایده محوری: هدف اصلی تولید نرم افزار در حوزه سلامت می باشد، نرم افزارها ابزارهای کمکی هستند که می توانند در راستای اهداف خاصی تولید گردند این اهداف می تواند شامل تسریع در مراحل کار، دقت بالای انجام کار، کاهش اشتباهات، کاهش هزینه، افزایش بهره وری، سرعت در انجام محاسبات پیچیده، ایجاد امنیت در کار، گسترش کسب و کار و .... باشد. امر تولید میتواند به دو صورت رخ دهد:

1) احساس نیاز مشتری و سفارش کار

2) شناسایی نیازهای موجود و تولید

در هر دو شکل ابتدا باید شناخت کاملی از طرح داشته باشیم لذا از سفارش دهنده یا جمعیت هدف در طی یک مصاحبه کلیات کار و نیازهای کار را مشخص نموده که به این کار تهیه use case گفته می شود و در ادامه کار به چند بخش طراحی UI (رابط کاربری)، تهیه الگوریتم های لازم و تهیه و اجرای دیتابیس در صورت لزوم پرداخته خواهد شد.

حوزه فعالیت: دارویی- شیمیایی
مجری:  محمد تقی قاسم نژاد

خلاصه ایده محوری:در این پروژه به دنبال ایجاد بستری مناسب جهت ارائه آموزش و محتوای سلامت و کتب الکترونیکی در فضای وب هستیم. از مزایای اصلی این پروژه می توان به حضور تمامی اعضای جامعه علوم پزشکی در این عرصه اشاره کرد. از دانشجویان دارای مهارت تا اعضای هیئت های علمی همه می توانند در این شبکه فعالیت کنند. از مزایای رقابتی این پروژه امکان کسب درآمد برای ناشران هر دوره و یا کتب خواهد بود. در واقع تمامی اعضای این جامعه می توانند با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان کتب الکترونیکی خود را منتشر کنند.

حوزه فعالیت: دارویی- شیمیایی
مجری:  محسن شهروسوند

خلاصه ایده محوری:هدف از این طرح تعیین تاثیر هیدروژل سنتزی حاوی نانوذرات روی بر کاهش عفونت زخم و تسریع در روند بهبود زخم است. کاهش عفونت زخم می‌تواند منجر به بهبود سریع‌تر زخم و در نتیجه کاهش طول مدت بستری و هزینه‌های درمان بیماران شود. عمده‌ترین کاربرد تجاری این طرح در حوزه پزشکی به‌عنوان زخم‌پوش در بیمارستان‌ها از جمله بیمارستان‌های سوختگی و داروخانه‌ها به منظور جایگزینی پانسمان‌های خشک می‌باشد. این زخم‌پوش علاوه بر اثر ضدمیکروبی، می‌تواند روند ترمیم زخم را به مدت زمان کوتاهی کاهش دهد.

حوزه فعالیت: دارویی- شیمیایی
مجری:  صبا عابدی

خلاصه ایده محوری:پوست انسان ممکن است در اثر عوامل مختلف مانند تروما، ‌سوختگی، بخیه ی جراحی و رادیوتراپی دچار زخم شود. پماد و کرم‌های ترمیم‌کننده و بازسازی‌کننده‌ی پوست که امروزه انواع آن تولید و در بازار عرضه‌شده است، یکی از بهترین نوع درمان برای کاهش و بهبود انواع زخم‌ها و آسیب‌های پوستی هستند. ترکیبات موجود در این کرم‌ها به التیام و ترمیم پوست کمک می‌کنند. امروزه تنوع زیادی در حیطه انواع کرم های ترمیم کننده به منظور بهبود ترمیم زخم وجود دارد، از آنجایی که کرم های ترمیم کننده‌های موجود در بازار دارای نواقص عمده‌ای از جمله شیمیایی بودن و عدم تاثیر بر میزان بروز عفونت، عدم کار آمدی مناسب در روند ترمیم زخم، هزینه ی بالا هستند و با عنایت به این امر که درمان زخم با فراورده های گیاهی و سین بیوتیک نسبت به شیمیایی سریع‌تر، بهتر با عوارض کمتر و با قابلیت جلوگیری از نفوذ میکروب‌ها انجام می‌شود. به همین دلیل استفاده از ترکیبی از مواد گیاهی و سین بیوتیکی انتخاب مناسب‌تری از میان تعداد مختلف کرم ترمیم کننده باشند. همچنین برای بهبود خواص ترمیمی می توان از عصاره‌های مختلفی استفاده کرد.

حوزه فعالیت: دارویی- شیمیایی
مجری:  دکتر اصغر پارسایی

خلاصه ایده محوری: امروزه تنوع زیادی در حیطه انواع پانسمان‌ها به منظور بهبود ترمیم زخم وجود دارد، که از این میان، درمان زخم با پوشش‌های مرطوب نسبت به پوشش‌های خشک سریع‌تر انجام می‌شود. به همین دلیل استفاده از زخم پوش‌های هیدروژلی که جز پوشش‌های مرطوب واقع می‌شوند، بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. از آنجایی که زخم‌پوش‌های موجود در بازار دارای نواقص عمده‌ای از جمله سرعت کم انتقال بخار آب، جذب کم مایعات زخم و فراهم نکردن محیط مناسب و مرطوب برای ترمیم زخم هستند. هیدروژل‌ها می‌توانند با کمک به ایجاد محیطی مرطوب و خنک برای ترمیم زخم‌ها و ایجاد نفوذ‌پذیری بالای بخار آب به همراه جلوگیری از نفوذ میکروب‌ها به سطح زخم انتخاب مناسب‌تری از میان تعداد مختلف زخم‌پوش‌ها باشند. تعادل صحیح رطوبت در محیط زخم به طور گسترده‌ای برای افزایش سرعت بهبود زخم ثابت شده است و منجر به طراحی پیشرفته زخم‌پوش پلیمری حافظ رطوبت شده است که در طی روند بهبود زخم، زخم‌پوش از آسیب بوجودآمده محافظت می‌کند و به بهبود بافت‌های پوستی کمک می‌کند. همچنین می‌توان برای بهبود خواص ترمیمی این هیدروژل‌ها عصاره‌های مختلفی به آن افزود. که در این مطالعه به بررسی اثرات ترمیمی زخم‌پوش‌های هیدروژلی بر پایه پلی اکریلیک اسید حاوی هیالورونیک اسید استخراج شده از بند ناف گاو بر روی مدل زخم برشی موش صحرایی نر می‌پردازیم.

حوزه فعالیت: دارویی- شیمیایی
مجری:  مزدا ادراکی

خلاصه ایده محوری: به دلیل فقدان اشکالدر سیستم بهداشتی-درمانی بیماری های قلبی و عروقی و اکثر بیماری های توابع آن که مرتبط با ایسکیمی رپرفیوژن می باشد از چالش های اساسی می باشد. این صدمات در کشورهای توسعه یافته و نیز در کشورهای در حال توسعه باعث ناتوانی¬های بلند مدت، معلولیت، مرگ و میر و هزینه های اقتصادی – اجتماعی می¬شود که به بیماران، خانواده¬ها و جوامع تحمیل شده است. از طرفی یکی از روش های ارزان، قابل دسترس، غیر تهاجمی و ایمن استفاده از روشی به نام RIPC است که می تواند قابلیت محافظت از چند ارگان را داشته باشد و همچنین مکانیسم های ضد التهابی را فعال کند. این روش درمانی می تواند جایگاه واقعی خود را در آینده ای نزدیک بین بیماران پیدا کند. بطورکلی القای موقت ایسکیمی/رپرفیوژن در بافت اندام های دیستال مثل بازو یا اندام تحتانی پروسه ای می باشد که به نام remote ischemic preconditioning (RIPC) تعریف شده است؛ مطالعات نشان دهنده آن است که این پروتکل تاثیر حمایتی بر ارگان های حیاتی دارد تا با ایسکمی موقت بتواند در مقابل ایسکیمی های طولانی مدت تری مقابله کنند

حوزه فعالیت: دارویی- شیمیایی
مجری:  دکتر زهرا حصاری شرمه/ هیات علمی

خلاصه ایده محوری: به دلیل فقدان اشکال  یا دز موثر در بازار برای دارو درمانی اطفال، بیماران سالخورده و حیوانات خانگی ناگزیر به تهیه این فراورده ها در داروخانه می باشد. لذا وجود حامل های آماده با دز معیین  دارو که تهیه ودارو رسانی را به طور مناسب تضمین کند ضروری به نظر میرسد.

حوزه فعالیت : تجهیزات پزشکی
مجری: محدثه ندیمی/ کارمند دانشگاه

خلاصه ایده محوری: جراحی لاپاراسکوپی به دلیل مزیت های بالایی که دارداز جمله کاهش ضربه ناشی از برش های جراحی ، نرخ پایین عفونت/ عوارض بعد از عنمل و بهبود سریع تر بیمار و ترخیص از بیمارستان، به طور فزاینده ای جایگزین جراحی سنتی شده است. با این حال بسته بودن ماهیت جراحی بدان معناست که جراحان برای پیمایش ایمن در فضای کار جراحی باید به تصاویر اندوسکوپ و دانش آناتومی آنها اعتماد کنند و دیگر درک عمقی یا بازخورد لمسی و نیرویی مستقیم ندارند این می تواند خطر آسیب تصادفی به بیمار را افزایش دهد. به ویژه آسیب به عروق شریانی خطرناک است زیرا بیمار می تواند خیلی سریع خونریزی کند. این عروق غالبا با بازرسی بصری به تنهایی نمی تواند از بافت اطراف متمایز شوند و تغییرات آناتومیکی در جمعیت بیمار بدان معنا است که عروق همیشه در مکانی که انتظار می رود قرار ندارند. در جراحی باز، با لمس بافت می توان به راحتی عروق را تشخیص داد، اما در جراحی لاپاراسکوپی این امکان وجود ندارد و ممکن است برای جلوگیری از خونریزی بیمار تا مرگ، به جراحی باز تبدیل شود. برای رفع نیاز بالینی فوق، ابزاری سازگار با لاپاراسکوپی برای تشخیص رگ پیشنهاد شده است که قادر به تشخیص نوسانات فشار ناچیز ناشی از نبض هنگام قرار گرفتن در برابر رگ خونی بود.

حوزه فعالیت: نرم افزار های آموزشی
مجری: دکتر پریسا کسمایی/هیات علمی

خلاصه ایده محوری: به دلیل پایین بودن سطح انجام رفتارهای بهداشتی دهان و دندان، تخریب دندان ها، ایجاد لطمه به سلامتی، آراستگی ظاهر، اعتماد به نفس و... در نهایت پایین آمدن کیفیت زندگی این ایده بر آن گشته تا از طریق رسانه های آموزشی و با استفاده از الگوی اعتقادات بهداشتی به ارتقای رفتارهای بهداشتی دهان و دندان دانش آموزان بپردازد.

حوزه فعالیت : دارویی _شیمیایی
مجری: دکتر مائده شریفی

خلاصه ایده محوری:  امروزه با تهیه نانوذرات دارو می توان به ویژگی های مهمی دست یافت که این امر منجر به افزایش عملکرد و تنوع در اشکال دارویی آن خواهد شد. فرمولاسیون دقیق این نانوذرات منجر به پایداری بیشتر آنها شده و می تواند سرعت انحلال و رسیدن به سطح بیولوژیک را افزایش داد که نتیجه آن سرعت بخشی به اثر درمانی و بهبود فراهم آوری زیستی آنها خواهد بود. نانوذرات لیپیدی (SLN) به عنوان سیستم های حامل برای کاربردهای بسیاری مورد تحقیق قرار گرفته اند. SLN حاوی چربی های جامد خالص هستند. بسیاری از داروها با کاربردهای گوناگون با موفقیت کامل در SLN جای داده شده اند. این سیستم های دارو رسانی باعث آزاد سازی کنترل شده داروها می شوند و پایداری شیمیایی داروهای محصور در خود را افزایش می دهند. روش های مختلفی برای تهیه این نانوذرات وجود دارد از قبیل هموژنایزر کردن در فشار بالا که به دو فرم هموژنایز داغ و هموژنایز سرد صورت می گیرد. از دیگر روش ها می توان استفاده از انرژی فراصوت یا هموژنایزر با سرعت بالا، روش تبخیر/ امولوسیون حلال، روش تهیه با استفاده از مایع فوق بحرانی ، روش تهیه براساس میکروامولوسیون ، روش خشک کرزدن افشانه ای، روش امولوسیون دوگانه، پخش فراصوت فیلم و روش تزریق حلال را نام برد. داروسازی توسط نانوذرات لیپیدی جامد به عنوان عوامل مختلفی مانند راه تجویز نمخونه ها، نوع لیپیدو ماده فعال مورد استفاده و نیز نوع تعامل با ذرات بستگی دارد. از جمله روش های مناسب تجویز نانوذرات می توان روش های تجویزی موضعی را نام برد. نانوذرات جامد لیپیدی (SLN) به علت داشتن چربی های فیزیولوژیک یا تجزیه پذیر به عنوان سیستم های حامل با تحمل بالا برای مصارف پوستی مطرح می باشد. پتانسیل نانوذرات لیپیدی در هدفمند کردن پوستی، کنترل آزاد سازی، عوارض پوستی کم و محافظت از ترکیبات فعال اثبات شده می باشد. نشان داد ه شده است ک اندازه ی کوچک ذرات در نانوذرات لیپیدی حضور نانوذرات در تماس مستقیم لایه شاخی بهبود و ورود عوامل انکپسوله شده به داخل پوست و مخاط را تضمین می نماید. SLN را می توان با اشکال تجاری موجود نیز آمیخت بدون آنکه فرمولاسیون آن دچار تغییر گردد. مثل کرم روز آرایشی که افزودن SLN سبب افزایش در قدرت پوشانندگی آن می شود. از اینرو این ایده بیانگر استفاده از نانوذرات جامد لیپیدی برای رسانش داروهای مختلف جهت کاربرد در صنایع مختلف دارویی، آرایشی، بهداشتی و.... می باشد.

حوزه فعالیت : دارویی _شیمیایی
مجری: دکتر مجید پورشیخان/هیات علمی

 خلاصه ایده محوری: مواد استفاده شده در این ماده منعده خون دارای اجزای کیتین (عنصر کلیدی پوسته صدف (گوش ماهی)، کربنات کلسیم (مهم ترین واحد معدنی پوسته صدف) و اکسید روی پوشش داده شده بروی گوش ماهی (دارای خاصیت ضد میکروبی برای پیشگیری از عفونت و عوارض) می باشدکه در انعقاد خون نقش دارند و بر روی ناحیه آنژیوگرافی جهت تسریع در هموستاز می باشد. در واقع هدف اصلی این طرح کنترل عوارض محل خونریزی از زخم از طریق تاثیر همراهی نانومواد زیستی تولید شده که به صورت پودر درآورده می شود و در محل زخم قرار داده می شود تا با کنترل خونریزی و انعقاد خون به بهبودی سریع تر بیمار و جلوگیری از عوارض بعدی کمک نماید

حوزه فعالیت : فناوری اطلاعات و روباتیک پزشکی
مجری: دکتر حسن فرهی/هیات علمی

خلاصه ایده محوری: براساس اهداف فوق، ابتدا متریال لازم برای پروتکل غربالگری اختلالات شایع روانی تهیه می شود. پروتکل غربالگری عمدتاً بر پایه سه متریال زیر خواهد بود: (1) ملاکهای تشخیصی مندرج در ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5؛ انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013)، (2) مصاحبه های تشخیصی ساختاریافته موجود در دنیا از قبیل SCID-5 و ADIS-5 و (3) ابزارهای سنجش تشخیصی خودگزارشی شواهدمحور از قبیل MMPI-II ، BDI-II و PSWQ. در این مرحله چنانچه داده های هنجاری برای ابزارهای خودگزارشی مورد نیاز وجود نداشته باشد، طرحی پژوهشی برای گردآوری داده های مزبور مطرح و اجرا خواهد شد. سپس دیاگرام آموزشی و راهنمایی قابل فهمی جهت هدایت مراجعان شناسایی شده به سمت مداخلات موجود تهیه می شود. هدف این مرحله، ترغیب مراجعان به جستجوی مداخلات مورد نیاز و دادن اطلاعات لازم در خصوص مداخلات موجود و آدرس مراکز معتبر ارائه کننده خدمات یادشده می باشد. یکی از مداخلات پیشنهاد شده در مورد موارد خفیف تا متوسط، پروتکل درمانی ارائه شده در برنامه حاضر بدون نیاز به مراجعه به بالینگر خواهد بود. این شیوه یک رویکرد پذیرفته شده در تاریخچه مداخلات روانشناختی بوده و شکل غیردیجیتالی آن در گذشته، و نیز در حال حاضر، اغلب در قالب مداخلات مبتنی بر self-help و bibliotherapy اجرا گردیده است. پروتکل درمانی برای مشکلات مورد نظر از قبیل اختلالات اضطرابی و افسردگی خفیف تا متوسط با اتکا به شواهد پژوهشی و بالینی مستند موجود و به ویژه مطالعات مربوط به مداخلات CBT دیجیتالی در گروه های مربوطه تهیه می شود. ویژگی بارز پروتکل درمان CBT دیجیتالی حاضر مرتبط بودن آن با نشانه های مراجع می باشد (personalized). به عبارت دیگر، برخلاف منابع خودیاری و کتاب درمانی، ساختار و تاکیدات و تکنیکهای درمان بر اساس نوع اطلاعات به دست آمده از مراجع در مرحله غربالگری و طول درمان طراحی و تعیین می شود. تکنیکهای به کار رفته در درمان بر اساس پروتکلهای پذیرفته شده و شواهدمحور بین المللی می باشد. این تکنیکها به ویژه موارد زیر را شامل می شود: آموزش روانی، کنترل محرک، بازسازی شناختی، مواجهه واقعی و تجسمی، آرامسازی، ذهن آگاهی و پایش پیشرفت خود توسط مراجع. پس از طراحی پروتکلها و طراحی پلتفرم، کارآزماییهایی جهت بررسی اثربخشی و قابلیت کاربرد آنها در جمعیت ایران انجام می شود. اگرچه این مداخلات در کارآزماییهای متعدد خارجی بررسی شده و نتایج امیدوارکننده ای هم حاصل شده است بااین همه، به مطالعات نیاز هست که به ویژه قابلیت کاربرد آنها به ویژه در قالب دیجیتالی را در جمعیت هدف ایرانی ارزیابی نمایند.

حوزه فعالیت : سایر
مجری: دکتر آبتین حیدرزاده/هیات علمی

حوزه فعالیت : تجهیزات پزشکی
مجری: دکتر جلیل جلیلی/هیات علمی

خلاصه ایده محوری: هدف اصلی این هسته، طراحی و ساخت سیستم های تصویربرداری پزشکی قابل حمل مبتنی بر گوشی های هوشمند برای تصویربرداری ساده، سریع و ارزان از انسان می باشد. نمونه های از این سیستم ها که در فاز اول محور ساخت این هسته خواهد بود سیستم تصویربرداری فاندوس مبتنی بر گوشی هوشمند، سیستم تصویربرداری اسل یت لمپ مبتنی بر گوشی هوشمند و تصویربرداری کولپوسکوپ مبتنی بر گوشی هوشمند می باشد. فناوری و دانش بدست آمده در این هسته سپس برای طراحی و ساخت و توسعه تجهیزات اپتیکی حوزه های دیگر پزشکی از جمله چشم، پوست، رحم، حلق و غیره نیز به کار خواهد رفت. در تحقیقات سال های اخیر همچنین از این سیستم ها برای تصویربرداری میکروسکوپی با بزرگنمایی باال و همچنین تصویربرداری آندوسکوپیک م بتنی بر گوشی هوشمند نیز استفاده شده است که در صورت امکان در گام های بعدی این هسته فناور قرار خواهد گرفت. به دلیل سال ها تجربه در عرصه ی ساخت تجهیزات تصویربرداری پزشکی و پردازش دادگان چشم پزشکی، سیستم تصویربرداری فاندوس مبتنی بر گوشی هوشمند و در گام بعدی سیستم تصویربرداری اسلیت لمپ مبتنی بر گوشی هوشمند به عنوان اولین ایده های محوری این هسته معرفی می شود که در ادامه توضیحاتی در مورد اهمیت این زمینه ارائه شده است. به دست آوردن یک سابقه ضبط شده مطمئن و سریع عکاسی از یافته های بالینی در طی مواجهه با بیمار می تواند به عنوان یک ابزار کمکی موثر و قدرتمند به سیستم های مدرن ثبت الکترونی ک ی سالمت خدمت کند. ای ن امر به ویژه در چشم پزشک ی که برای تشخیص و معالجه به تصاویر از چشم متک ی است بسیار صادق است. به طور معمول، تصویربرداری از چشم ) وحتی سایر حوزه های پزشکی وابسته( ن یاز به سیستم های بسیار گران قیمت، سنگین و غیرقابل حملی دارد که توسط تکنسین های آموزش دیده در یک کلینی ک سرپایی اداره می شوند. پیشرفت همه جانبه و تکامل گوشی های هوشمند دراستفاده همزمان از دوربین های با رزولوشن باال و کانال های انتقال سریع داده های رمزگذاری شده ، امکان تغییر در محدودیت های نامبرده را فراهم کرده است. با اینحال استفاده از گوشی های هوشمند برای تصویربرداری از چشم (و حتی سایر زمینه های پزشکی) به علت محدودیت هایی در اجزای اپتیکی و روشن سازی آن به خصوص برای تصویربرداری از شبکیه و بخش قدامی چشم، محدود می شود. به همین خاطر ما می خواهیم با طراحی و توسعه ضمیمه های اپتیکی سبک، کم حجم، کاربر پسند، با قالب تولید شده توسط سیستم های پرینت سه بعدی و کوپل آن با لنزهای تجاری موجود در بازار و یا طراحی و تولید لنزهای مورد نیاز در ایران و یک گوشی هوشمند، عکس های فاندوس و اسلیت لمپ با کیفیت مناسبی را از سطح شبکیه و بخش قدامی چشم انسان ثبت کنیم. این چینش های ضمیمه به گونه ای طراحی می شود که چند لنز با ویژگی های اپتیکی خاص را در فاصله ای معین اما قابل تنظیم از لنز دوربین قرار می دهد به گونه ای که تفاوت در اجزای اپتیکی بتواند قابلیت های تصویربرداری متفاوتی را برای سیستم مبتنی بر گوشی هوشمند فراهم آورد. در تصویربرداری از چشم، جهت روشن کردن شبکیه و همچنین بخش قدامی چشم در این چینش می توان هم از فلش موجود در خود گوشی و هم از منبع نور هم محور دیگری استفاده کرد که این امکان را فراهم می کند که بتوان با یک دست تصویربرداری از چشم را انجام داد. تصاویر فاندوس در این سیستم توسط یک گوشی هوشمند، یک لنز افتالموسکوپی غیرمستقیم )با توان حدود 20 تا 40 دیوپتر( و یک لنز چشمی جلوی دوربین گوشی ضبط می شود. این عدسی ها با استفاده از دانش طراحی چینش های اپتیکی در فواصل مشخص و قابل تنظیمی از هم و عدسی دوربین قرار گرفته اند. سپس از یک قالب که با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی طراحی و تولید شده است برای نگهداری عدسی ها و کوپل آنها با گوشی هوشمند استفاده می شود تا عدسی ها در فواصل مشخص خود به گونه ای قرار می گیرند تا محور اپتیکی آنها بر مرکز دوربین گوشی هوشمند منطبق شود. عالوه بر این، طراحی به گونه ای خواهد بود امکان تغییر فاصله عدسی ها را فراهم می کند. این سیستم از منبع نور فلش گوشی هوشمند جهت روشن سازی شبکیه استفاده می کند و در نتیجه با ثبت پرتوهای بازتابشی از سطح شبکیه بر روی دوربین گوشی یک تصویر دیجیتالی از فاندوس را ایجاد می کند. یک برنامه نرم ا فزاری در گوشی هوشمند امکان کنترل فوکوس، تابش و شدت نور تابشی در حین فیلمبرداری از شبکیه را فراهم می کند. با استفاده از این نرم افزار فیلم های با کیفیت باال از فاندوس ضبط می شود که متعاقب آن امکان استخراج تصاویر با کیفیت باال و ثابت از کلیپ ویدئویی تولید شده را فراهم می کند. در کنار این پروژه سخت افزاری و در طرحی جداگانه یک اپلیکیشن پردازش تصاویر شبکیه مبتنی بر گوشی هوشمند نیز در حال طراحی می باشد که امکانات پردازشی خاصی از جمله موزائیکینگ تصاویر شبکیه در نماهای مختلف، جداسازی عروق شبکیه و امکان ارسال عکس ها توسط گوشی هوشمند را برای کاربر فراهم می کند. ضبط تصویر در چشم پزشک ی بطور گسترده برای مستندساز ی بیماری ، نظارت بر درمان و آموزش استفاده می شود. به طور سنتی، این امر به واحدهای گران قیمت و سیستم های ثابت سنگینی متک ی است که توسط یک تکنس ین آموزش دیده در یک کلینی ک سرپایی اداره می شود. محبوبیت روزافزون و در دسترس بودن گوشی های هوشمند و پیشرفت سریع فناوری برای ثبت و به اشتراک گذاری تصاویر با آنها ، باعث شده است که استفاده از این گوشی های هوشمند به عنوان یک ابزا ر تصویربرداری بالینی در چشم پزشک ی گسترش یابد. سهولت استفاده و قا بلیت حمل گوشی ها ی هوشمند همراه و گستردگی شبکه های مخابراتی مرتبط با آن، همراه با پیشرفت در فضای ذخیره سازی ابری، سوابق الکترونی ک ی پزشک ی قابل دسترسی توسط گوشی های هوشمند و فناوری رمزگذاری، اکنون فرصتی بی نظیر را برای برنامه هایی مانند تله پزشک ی و خود تشخیصی ارائه دا ده است. از طرف دیگر طی سال های گذشته، برنامه های غربالگری برای بیماری های متداول چشمی همانند رتینوپاتی دیابتی، ادم ماکوالی وابسته به سن و رتینوپاتی کودکان نارس پیشرفت گسترده ای داشته است. رتینوپاتی دیابتی مهم ترین دلیل نابینایی در بزرگساالن است که در جوامع رو به توسعه شایع می باشد. عدم تشخیص و درمان به موقع این بیماری می تواند باعث نابینایی فرد شود. در این بیماری عروق خونی شبکیه به شدت آسیب دیده و رگهای جدیدی ایجاد می شوند که عامل ایجاد خونریزی در قسمت های مختلف شبکیه اند. این خونریزی ها اغلب حتی بدون نشانه اند و زمانی آشکار می شوند که فرصت یک درمان مناسب از دست رفته است. کاهش درصد مبتالیان به بیماری رتینو پاتی دیابتی نیازمند غربالگری در سطح جوامع رو به توسعه است. یکی از روش های متدوال برای انجام غربالگری تهیه تصاویر توسط دوربین فاندوس می باشد. دستیابی به تصاویر فوندوس با ک یفی ت باال ن یاز به ترک یبی از چینش های اپتیکی مناسب برای مسیرهای روشن سازی و تصویربرداری از شبکیه دارد که شامل مجموعه ای از عدسی های متراکم در هر دو مسیر جهت هدایت و تمرکز نور، یک منبع نوری هم مرکز و دوربین های رزولوشن باالی ثبت پرتوهای بازتابشی از سطح شبکیه می باشد)2 .)این بخش ی از دلیلی است که یک دوربین تجاری Fundus به طور عادی صدها میلیون تومان قیمت دارد. به دلیل بهره مندی از مزایای بسیار فراوان استفاده از گوشی های هوشمند در تصویربرداری از شبکیه و رفع پیچیدگی ها و محدودیت های سیستم های فعلی ما طراحی و ساخت یک سیستم فاندوس مبتنی بر گوشی های هوشمند را ارائه کرده ایم که با بهره مندی از یک برنامه نرم افزاری ارزان قیمت برای گوشی های هوشمند، قالب تولید شده توسط سیستم پرینت سه بعدی و استفاده از عدسی هایی که به صورت متداول در معاینات بالینی چشم پزشکی موجود هستند بتواند تصاویر با کیفیتی از شبکه چشم انسان ثبت نماید. ایمنی روشنایی با استفاده از این روش برای سیستم های نوری گوشی های هوشمند در چشم انسان قبالً شرح داده شده است)3 .)همچنین در سال های اخیر توسعه فناوری های مبتنی بر گوشی هوشمند برای تصویربرداری از بخش قدامی چشم، رحم و پوست نیز به صورت روزافزون در حال توسعه است. در سال 2020 نمونه ی اولیه ای از اسلیت لمپ مبتنی بر گوشی هوشمند ارائه شده است. همچنین در سال های اخیر ارائه الگوریتم های مبتنی بر پردازش تصویر نیز رشد چشمگیری داشته است. در همین سال نمونه ی اولیه ای از یک کولپوسکوپ مبتنی بر گوشی هوشمند در آمریکا وارد بازار شده است که نشانگر بازار رو به رشد این سیستم ها طی سال های آینده در بازار و تجارت جهانی تجهیزات پزشکی دارد. هدف اصلی از تاسیس این هسته فناور طراحی و ساخت سیستم های تصویربرداری پزشکی مبتنی بر گوشی هوشمند از جمله برای تصویربرداری از بخش خلفی و قدامی چشم، پوست، رحم، گوش و حلق و سایر زمینه های پزشکی می باشد.

مهمترین نتایج حاصل از اجرای ایده محوری: این طرح به صورت مشخص طراحی و ساخت محصوال ت نوآورانه در زمینه تصویربرداری پزشکی مبتنی بر گوشی هوشمند را فراهم خواهد آورد و محصوالت فناورانه ای از جمله سیستم تصویربرداری فاندوس مبتنی بر گوشی هوشمند و اسلیت لمپ مبتنی بر گوشی هوشمند در این هسته ها ارائه و محصوالت ساخته خواهند شد . عالوه بر محصول سخت افزاری مجموعه ای از نرم افزارهای پردازش تصویری الزم برای استفاده در گوشی هوشمند نیز ارائه خواهد شد به گونه ای که تصاویر ثبت شده توسط هر سیستم توسط اپلیکیشن های طراحی شده در گوشی هوشمند پردازش می شود. هر کدام از این سیستم ها می تواند در بازارهای هدف متفاوتی را برای خود فراهم کند، به عنوان مثال فاندوس و اسلیت لمپ ساخته شده در این هسته فناور می تواند توسط افراد یا سازمان های زیر مورد استفاده قرار گیرد: • پزشکان متخصص چشم جهت معاینات بالینی تخصصی شبکیه در راستای تشخیص و طبقه بندی درجه بیماری می توانند از سیستم فاندوس یا اسلیت لمپ طراحی شده استفاده کنند.

  • پزشکان عمومی جهت معاینات عمومی بالینی شبکیه و بخش قدامی چشم و تشخیص ضرورت ارجاع بیمار به پزشک متخصص چشم و ثبت و ارسال تصاویر ضبط شده توسط سیستم برای متخصصین می تواند از این سیستم استفاده نماید.
  • بینایی سنج های گرامی جهت امور تحقیقاتی و برنامه های مرتبط تصویربرداری از شبکیه
  •  مراکز تحقیقاتی آموزشی و دانشکده های پزشکی جهت آموزش عملی تصویربرداری از شبکیه می توانند از این سیستم با قابلیت های بسیار باال به جای افتالموسکوپ ها استفاده کنند.
  •  مراکز و سازمان ها ی مرتبط با برنامه های مرتبط با غربالگری بیماری های چشمی
  • از این فناوری همچنین برای طراحی و ساخت سایر تجهیزات اپتیکی مبتنی بر گوشی هوشمند در فیلد های دیگر پزشکی استفاده خواهد شد.

حوزه فعالیت : دارویی-شیمیایی
مجری: دکتر حجت افتخاری

خلاصه ایده محوری: با توجه به رویکرد جامعه به سمت اقدامات زیبایی و مراقبت های پوست و بالا بودن قیمت محصولات پوستی وارداتی ؛ جای خالی محصولات ایرانی که در آن اطمینان کامل وجود داشته باشد و در عین حال منطبق بر درامد عامه جامعه باشد به چشم میخورد.

حوزه فعالیت: نرم افزارهای آموزشی
مجری: دکتر علی حمیدی مدنی/هیات علمی

خلاصه ایده محوری: هدف: ارتقا شایستگی و مهارت های عملی فراگیران در عین حفظ ایمنی بیمار در رشته های تخصصی جراحی، ادغام یاددهی و یادگیری مبتنی بر شبیه سازی در آموزش مهارت های جراحی در کوریکولوم دستیاری رشته های تخصصی جراحی. در این روش ادغام شیوه آموزشی یادگیری مجازی به روش یاددهی و یادگیری مبتنی بر شبیه سازی در کوریکولوم فعلی دوره دستیاری رشته های تخصصی جراحی به منظور توسعه دانش،مهارت ها و نگرش فراگیران رشته های تخصصی جراحی در جهت ارتقا شایستگی،کارایی و مهارت فراگیران با حفظ ایمنی بیماران و پوشش دادن گپ های آموزشی احتمالی در شرایط خاص نظیر اپیدمی کووید19

حوزه فعالیت: مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
مجری: نوشاز امیر احمدی/کارمند دانشگاه

خلاصه ایده محوری: محصول پیشنهادی بعنوان کالای یکبار مصرف در حوزه دندانپزشکی مورد استفاده قرار می­گیرد؛ محصول با استفاده از نگهدارنده مخصوص توسط دندانپزشک به منظور جایگزینی دیواره­های کناری از دست رفته دندان در موقعیت مورد نظر دندانپزشک فیکس می­شود و متراکم کردن مواد ترمیمی (حفرات کلاس II) که بسیار شایع می­باشد، را ممکن می­سازد.
از اهداف این طرح می توان به رونق تولید ملی؛ دستیابی به تولید داخلی و جلوگیری از واردات محصول ارائه محصول به بازار مصرف با قیمت پایین­تر نسبت به نمونه­های وارداتی  رونق در بخش صادرات تجهیزات پزشکی و رقابت با کمپانی­های تولیدکننده خارجی به لحاظ کیفی و قیمت  ارائه انواع محصول به لحاظ فرم، سایز و ضخامت در یک پکیج کامل؛

 لازم به ذکر است انواع محصول به لحاظ فرم منجر به شکل­گیری تماس گسترده­تر، عمیق­تر و دسترسی آسا­ن­تر برای دندانپزشک؛ انواع محصول به لحاظ سایز کاربردی برای سنین مختلف و همچنین انواع محصول به لحاظ ضخامت از طرفی احتمال آسیب، خونریزی و درد را در لثه و دندان برای بیمار کاهش داده و از طرفی دیگر کاهش احتمال لغزش یا جابجایی نوارفیکس شده را فراهم می­آورد.

حوزه فعالیت: مواد آرایشی بهداشتی و شوینده
مجری: دکتر مریم ناصری/ هیات علمی

خلاصه ایده محوری: عمده صابون‌های موجود در بازار مطابق تعریف FDA اصلا صابون نیستند و از پاک‌کننده های شیمیایی و عوامل سخت/ کف ‌کننده سینتتیک تشکیل شده‌اند .گروه دوم صابون‌هایی هستند که مطابق تعاریف FDA از واکنش “صابونی شدن” میان اسیدهای چرب و قلیا (سود یا پتاس) حاصل شده اند. محصولات فرایند صابونی شدن نمک‌های قلیایی اسیدهای چرب و گلیسیرین گیاهی است که در صنایع صابون‌سازی، جدا شده و عوامل نرم کننده صناعی افزوده می شود. مزیت دیگر صابون دست‌ساز Superfat یا چربی اضافه است که این روغن‌های صابون نشده‌ی در کنار گلیسیرین، پوست را تغذیه می‌کنند و رطوبت و نرمی به آن می‌بخشند. هم چنین در ساخت صابون های دستساز از عصاره گیاهان دارویی و مواد معدنی با خواص مختلف (برای پوست خشک، چرب ، اگزما، آکنه و...) استفاده می شود. صابون دستساز را به اشکال، طرح ها و رنگ های متنوع و جذاب و حتی برای مناسبت های خاص تولید کرد. در نتیجه صابونهای دستساز جایگاه خود را در بازار متنوع شوینده ها پیدا کرده اند. در تولید این صابون ها می توان از پتانسیل گیاهان دارویی و دانش طب سنتی ایران نیز استفاده کرد، بطور مثال سال هاست که از روغن زیتون در تولید سنتی صابون زیتون رودبار استفاده می شود اما با اندکی تغییر در تولید، قالبگیری و بسته بندی می توان بازار فروش آن را متحول کرد. مانند صابون معروف مارسی در فرانسه (Savon de Marseille) . با توجه به موارد ذکر شده و تجربه ی موفق تولید صابونهای دستساز در سایر کشورها، از یک سال پیش به شروع به تولید آزمایشی حدود 20 نوع صابون گیاهی کردیم، اکنون قصد داریم به منظور توسعه تولید صابون های دستساز گیاهی با تاکید بر دانش بومی گیاهان دارویی، از حمایت سرمایه گزاران در جهت تاسیس و ثبت کارگاه استفاده نماییم.

حوزه فعالیت: فناوری اطلاعات و روباتیک پزشکی
مجری: خانم فاطمه نوری/ پرسنل دانشگاه

خلاصه ایده محوری: هدف از تولید اپلیکیشن جنسی افزایش آگاهی مادران نسبت به تربیت جنسی کودکان می باشد. با توجه به اینکه مادران بیشترین وقت خود را در رابطه با مسائل جنسی یک امر طبیعی است و والدین همیشه نگران پاسخ گویی به سوالات کودکان هستند ، تهیه اپلیکیشن تربیت جنسی در جهت آموزش صحیح تربیت جنسی به مادران کمک می کند.

حوزه فعالیت: دارویی-شیمیایی
مجری: دکتر کمال محمدی

خلاصه ایده محوری: آداپالن رتینوئید موضعی نسل سوم در آکنه های خفیف تا متوسط استفاده می شود. مورد مصرف off-Lable آن در کراتوزیس پیلاریس می باشد آداپالن یکی از مشتقات اسید نافتوئیک و آنالوگ رتینوئید با عملکردهای مشابه با Tretinoin می باشد. از این دارو در درمان موضعی آکنه های خفیف تا متوسط همراه با پاپول و جوش چرک دار استفاده می شود. آداپالن یکبار در شب و به صورت محلول 1/0 درصد، کرم یا ژل به پوست تمیز و خشک زده می شود. در بعضی بیماران ممکن است دفعات مصرف کمتری مورد نیاز باشد. بررسی های میدانی صورت گرفته از طریق پرسش از مراجعه کنندگان به داروخانه های شهری حاکی از عدم رضایت مصرف کنندگان و برآورده نشدن نیازهای مشتریان در محصولات مشابه قبلی از جمله ژل آداپالن موجود در بازار بود. همین امر سبب گردید تا نسبت به بررسی و اصلاح فرمولاسیون و افزایش اثربخشی و در نتیجه افزایش رضایت مندی بیماران اقدام شود. بدین منظور با مطالعات روی مقالات و بررسی فرمولاسیون های موفق برندهای معتبر تصمیم گرقته شد از تکنولوژی میکروژل در پایه فرمولاسیون ژل آداپالن استفاده گردد. از آنجا که این ماده حساس به نور و نامحلول می باشد با استفاده از این تکنولوژی محصول آداپالن به صورت فرمولاسیون میکروژل با اثربخشی بالا و پایدار طراحی گردید.

حوزه فعالیت: تجهیزات آزمایشگاهی
مجری: دکتر نوید پورزردشت/هیات علمی

خلاصه ایده محوری: ها انواعی از خانواده آنزیمی متعلق به باکتری ها می باشند که وظیفه این آنزیم ها در باکتری ها برش دادن DNA و RNA بیگانه (ویروسی) می باشد. امروزه از انواع آنزیم های CRISPR در فرایند های مهندسی ژنتیک جهت دستورزی ژنوم موجودات زنده استفاده می شود. با توجه به شیوع تصاعدی ویروس COVID-19 و روند درمانی دشوار و میزان مرگ و میر بالا، روش رپید تست بر مبنای CRISPR علاوه بر حساسیت بالایی که به آن امکان شنایی یک مولکول RNA در یک مایکرولیتر را می دهد دارای دقت بالا (عدم ایجاد پاسخ کاذب منفی و یا مثبت) می باشد همچنین قیمت ارزان آن که معادل 0.6 دلار برای مصرف کننده می باشد و نیز عدم نیاز به تخصص برای بکار گیری آن و امکان استفاده عمومی برای همگان در منزل بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراکز درمانی و آزمایشگاه ها می باشد. عملا این استراتژی بهترین روش برای شناسایی سریع این بیماری در این شرایط می باشد که اخیرا توسط دانشگاه MIT عرضه شده است (1) و نیاز آن برای تولید انبوه هر چه سریع تر آن در کشور در چنین شرایطی لازم و اجرا است.

حوزه فعالیت: آزمایشگاهی
مجری: دکتر نوید پورزردشت/هیات علمی

خلاصه ایده محوری: آنزیم‌های که در تست PCR مورد استفاده قرار می گیرند همچون آنزیم های taq و pfu از پر استفاده ترین مواد آزمایشگاهی می باشند که قیمت آنها نسبت به حجم مورد استفادهشان قابل توجه می باشد که البته با افزایش قیمت ارز افزایش قیمت آنها نیز قابل توجه بوده است. به دلیل اینکه امروزه تست آزمایشگاهی PCR جنبه عمومی پیدا کرده و در تمامی حوزه های علوم زیستی استفاده می گردد مصرف فوق العاده زیادی را در کشور شامل خود کرده است. از آنجایی که غالب این محصول از خارج از کشور تامین می گردد و تنها تعداد محدودی از شرکت های داخلی به تولید این محصول و آن هم در حجم کم مشغولند، تولید این ماده پر مصرف جهت کاهش هزینه های نهایی و افزایش سرعت دسترسی آن برای مصرف کننده داخلی ضروری به نظر می رسد.

از سوی دیگر دانش فنی تولید آنزیم pfu در حوزه تولید پروتئین های نو ترکیب قرار می گیر که به دلیل دشواری آن و هزینه های نسبت بالا آن در ابتدای کار، کمتر مورد توجه قرار گرفته و دلیل اصلی تولید داخلی کم آن با توجه به نیاز زیاد داخلی کشور می باشد.

 

حوزه فعالیت: غذا
مجری: دکتر یاسمن اعتمادیان

خلاصه ایده محوری: آلودگی و مشکلات زیست محیطی حاصل از پسماند/ ضایعات کارخانجات فرآوری محصولات شیلاتی از جمله ماهیان ریز ارزان قیمت، محققان کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش وادار به مطالعه در این زمینه نموده است تا با ارائه راه حلی مناسب ضمن بهره برداری بهینه از این مواد و ایجاد درآمد بیشتر برای کارخانجات فرآوری، نوید استفاده از خواص درمانی و سودمند مواد موثره استخراج شده از ضایعات و زایدات آنها را برای تولید فرآورده هایی با منشاء طبیعی در صنایع پزشکی، داروئی، غذایی و آرایشی دهند. بنابراین تبدیل بقایای محصولات شیلاتی، نه تنها باعث درک جدید از ارزش آنها و تغییر الگوی مصرف به سمت فرآورده های با ارزش افزوده خواهد شد بلکه منجر به اهمیت دادن سطح کیفیت و استانداردهای بهداشتی و غلبه بر مشکلات زیست محیطی که انتشاردهنده اکثر بیماریها در جوامع امروز هستند، می گردد. تولید پروتئین هیدرولیز شده، یکی از مواردی است که به خاطر داشتن آمینواسیدهای آزاد و ترکیبات نوکلوئیدی (پپتید، الیگوساکاریدها، اسیدهای چرب، آنزیم‌ها، مواد‌معدنی ‏محلول در آب و پلیمرهای زیستی) می‌تواند برای کاربردهای بیوتکنولوژیکی و داروسازی مفید ‌باشد. همچنین این ترکیبات ‏علاوه بر خواص کاربردی، دارای اثرات فیزیولوژیکی چون خاصیت ضد اکسیداسیونی و ضد باکتریایی در بدن هستند. بنابراین توجه به بازیافت پسماند در صنعت فرآوری مبحثی است که باعث افزایش رونق اقتصادی و کاهش آلودگی‏های ‌زیست-محیطی می‏گردد.

هیدرولیز آنزیمی فناوری موثر و کاربردی است که پروتئین¬های با ارزش را از گوشت ماهی/ پسماند حاصل از فرآوری آن، بدون از دست¬رفتن خواص تغذیه¬ای-شان بازیابی می¬کند. پپتیدهای موجود در پروتئین¬های هیدرولیز شده پس از جذب در روده به طور مستقیم وارد جریان خون شده تا اثر خود (خواص آنتی-اکسیدانی، ضد¬باکتریایی و سایر خواص فراسودمند) را نشان دهند.‏ بنابراین ‏با توجه به این که این آنتی بیوتیک¬های طبیعی نقش امیدوار¬کننده¬ای به عنوان یک ترکیب زیست فعال دارند استفاده از آن¬ها در تضمین سلامت ‏انسان‌ها بسیار دارای اهمیت می¬باشد. امید است که اجـرای این طرح، بتواند بستر مناسبی را برای توسعه واشتغال پایدار در هر دو صنعت غذایی و دامپروری فراهم آورد.

حوزه فعالیت: آرایشی و بهداشتی
مجری: سجاد بخشی نژاد / خارجی

خلاصه ایده محوری: تولید پودر سفید از ژل آلوئه ورا با حفظ عناصر مهم تشکیل دهنده ژل آلوئه ورا و همچنین با تراکم زیاد عناصر در حجم کم(عصاره عناصر موجود در ژل). 2- تولید ژل آلوئه ورا با ماندگاری بالا؛ بدون استفاده از مواد نگهدارنده شیمیایی متداول.

تشریح روش اصلی اجرا ایده : 1- تولید پودر سفید آلوئه ورا با ویژگی های منحصر به فرد که در داخل کشور بی نظیر یا کم نظیر می باشد: مش بسیار بالای پودر تولید شده و آلودگی پایین تر از حد استاندارد؛ به جهت روش تولید منحصر به فرد این محصول، این پودر از کمترین سطح آلودگی برخوردار است که آزمون اداره پرتودهی سازمان انرژی اتمی مؤید کمترین سطح آلودگی این محصول حتی بسیار پایین تر از سطح مجاز می باشد و آن سازمان پس از تعیین دز پرتودهی اعلام نمود که این محصول نیاز به پرتودهی ندارد. پودر تولید شده از ژل آلوئه ورا سرشار از عناصر سودمند طبیعی مانند آهن،فسفر، منگنز، منیزیم، کلسیم، و انواع ویتامین های A و C و دیگر ویتامین ها و نیز پروتئن و چربی و قند می باشد. در واقع در فرآیند ویژه تولید پودر، پس از خشک شدن و پودر شدن ژل آلوئه ورا، آنزیم ها و عناصر مفید ژل آلوئه ورا حفظ می شود. به گواه آزمایش آزمایشگاه ویرومد تراکم عناصر در واحد حجم بسیار بالاست (آزمایش به پیوست موجود می باشد).

 لازم به ذکر است که جهت تولید این محصول از دستگاه خشک کن جدیدی که حاصل تحقیق و پژوهش گروه ما بود استفاده نمودیم. (ساخت دستگاه خاص برای تولید پودر ژل سفید آلوئه ورا.) 2- تولید ژل آلوئه ورا با مانگاری بالا بدون استفاده از مواد نگهدارنده شیمیایی: ژل آلوئه ورا پس از استحصال از برگ به سرعت شروع به فاسد شدن می کند و علی رغم خواص سرشار این ژل در جهت کمک به درمان بسیاری از بیماری ها: از جمله بیمارهای پوستی، موی سر، سوختگی های سطحی، درمان زخم ها از جمله زخم بستر و نیز به عنوان یک ماده موثر در جهت مراقب از پوست و مو نمی توان بهره لازم را از آن برد. نکته دیگر اینکه عرضه این محصول به صورت برگ در عطاری ها و فروشگاهها منجر به زحمت زیادی برای فروشنده به جهت جابجایی برگها در جعبه های سنگین و نیز خراب شدن برگها و تولید پسآب برای فروشنده و ضرر و زیان و در پی آن بی رغبتی به پخش این محصول ارزشمند بود که از دیگر علتهایی بود که ما را جهت تولید ژل آماده این محصول هدایت نمود. به لطف خدا پس از تلاش و مشورت فرآوان توانستیم ژل باکیفیت آلوئه ورا بدون هیچ گونه مواد شیمیایی تولید کنیم. لازم به ذکر است ژل های موجود در بازار دارای مواد شمیایی جهت ماندگاری بیشتر محصول و نیز جهت قوام بیشتر محصول از مواد شیمیایی استفاده می کنند که عوارض خطرناک برخی از آنها اثبات شده است.

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی
مجری: خسرو مهرگانی/ کارمند دانشگاه

خلاصه ایده محوری: هدلایت یا چراغ پیشانی وسیله کاربردی در معاینات بالینی وتشخیصی پزشکی است که بیشتر مورد مصرف آن در معاینات گوش حلق وبینی میباشد همچنین نوع دیگر هدلایت مجهز به لنز (لوپ)جهت استفاده از نور وبزرگنمایی همزمان در اعمال جراحی پلاستیک .جراحی اعصاب ویاهر پروسیجر جراحی که نیاز به بزرگنمایی داشته باشد استفاده میگردد.درحال حاضر این وسیله وارداتی بوده واز کشورهایی همچون آلمان ،کره وچین تامین میگردد. تفاوت بین هدلایتهای موجود در بازار درمیزان وزمان نوردهی ثابت وحداکثری ،وزن ونوع باطری (معمولی وشارژی ،ثابت وتعویضی)وهچنین طراحی صحیح جهت کاربرد بهتر وراحتی کاربر،درحین انجام پروسیجر میباشد.در انواع با لوپ تطابق محل تابش نوربا لنزی که مقابل چشم کاربر قرار میگیرد وهمچنین جلوگیری از آسیب چشمی کاربر در هنگام استفاده از لوپ حائض اهمیت بسیار میباشد.

هدلایتهااز تکنلوژی ساده تا پیشرفته در بازار جهانی موجود میباشندیعنی از دستگاهی که صرفا جهت تامین نور یکنواخت بازمان کم وعدم قابلیت زوم وباطری غیرشارژی تا مدلی که نوردهی بازمان زیاد وکنترل شدت تابش به همراه زوم نور وباطری شارژی ثابت یا تعویضی وشارژر وعدسی را دارا میباشد .

همچنین وزن وطراحی پیشانی بند وفرم دستگاه بسیار مهم واز محاسن اصلی هدلایت در پرویسجرهای با زمان متوسط وزیاد به سبب خستگی وکاهش کیفیت عملکردکاربر محسوب میگردد.

هدف طرح :

گران بودن نمونه های خارجی خصوصا با توجه به شرایط ارزی ومشکلات واردات وعدم خدمات پس از فروش مناسب وهزینه های گزاف قطعات وتعمیرات نمایندگیهای انحصاری بوده است .بنابراین باتوجه به نیاز مبرم مراکز درمانی وبهداشتی وپزشکان به دستگاه فوق وخدمات پشتیبانی سریع _وارزان درداخل کشور تصمیم به طراحی وساخت اولین نمونه هدلایت ایرانی با داشتن حداکثر امکانات وحداقل قیمت تمام شده با کیفیت مناسب اتخاذ گردیده وبه اجرا درآمد

حوزه فعالیت: غذایی
مجری: دکتر سعید دعائی/ هیات علمی

خلاصه ایده محوری: هدف از ارائه این ایده، تولید یک مکمل تغذیه ای از آنتی اکسیدان های شناخته شده غذایی مناسب برای کلیه افراد بزرگسال سالم و نیز دارای اثرات جلوگیری از تولید عروق جدید در بافت در برگیرنده سلولهای توموری در افراد مبتلا به سرطان می باشد.

به منطور درمان و جلوگیری از عود بیماری سرطان از درمان های مختلفی مانند جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی استفاده می گردد. یکی از درمان هایی که اخیرا مورد توجه متخصصین و محققین قرار گرفته است، درمانهای مبتنی بر مهار تشکیل عروق جدید (آنتی آنژیوژنز) می باشد. در این روش سعی بر این است که با استفاده از عوامل دارویی و تغذیه ای از تولید و فعالیت فاکتورهای دخیل در تشکیل و رشد عروق جدید جلوگیری شود. در سال های اخیر پتانسیل برخی مواد مغذی در مهار سیگنالینگ های سلولی مرتبط با رگزایی گزارش شده است. در صورتی که بتوان از تولید عروق جدید خونرسان به سلول های توموری جلوگیری نمود، رشد، تکثیر و انتشار سلول های توموری به سایر بافت های بدن متوقف می گردد.

در تهیه محصول پیشنهادی تلاش بر این است که با مرور جامع و استفاده از نتایج بدست آمده در تحقیقات اخیر مکمل غذایی تولید شود که ترکیب محتوایی ان خاصیت مهار رگزایی داشته و از رشد و متاستاز تومور در افراد مبتلا به سرطان جلوگیری نماید. این مکمل حاوی ترکیبی از مواد مغذی و فیتوکمیکال هایی خواهد بود که اثرات آنتی آنژیوژنز آنها در مطالعات مختلف مورد تایید قرار گرفته است.

حوزه فعالیت: فناوری اطلاعات
مجری: دکتر آفاق حسن زاده راد/ کارمند دانشگاه

خلاصه ایده محوری: با طراحی وبسایت دکترهمه بعنوان مرجع سلامت با همکاری گروه های مختلف پزشکی، اطمینان کاربران به وبسایت به واسطه ارائه متوالی بیش از شش هزار مطلب مختلف پزشکی غیرکپی به زبان ساده توسط افراد موثق و متخصصین و فوق تخصص در حوزه های مختلف سلامت بصورت متن، فیلم و پادکست بیشتر شده و با توجه به پاسخ معقول و منطقی به سئوالات کاربران، مرتبط با مطالب ارائه شده این وبسایت تاکنون توانسته است بیش از یک میلیون بازدید سالیانه از صفحات خود را داشته باشد. این مجموعه با ارائه محاسبه گرهای منحصر به دکترهمه در ایران و جهان بصورت رایگان به کاربران نظیر محاسبه گر فشار خون و ضربان تندرستی همه (خطر ده ساله ابتلا به بیماری قلبی عروقی) و همچنین تهیه پادکستهای چالش 5 کیلومتر دویدن توانسته است دانش پزشکی را بصورت کاربردی در اختیار عموم قرار دهد در ادامه این فعالیتها، مسلما ارائه صفحه پروفایل سالیانه به گروه های پزشکی اعم از پزشکان، پیراپزشکان، ازمایشگاهها، داروخانه ها و ساب دامینی از وبسایت دکترهمه جهت درج 5 مطلب غیر کپی هر پزشک و نمایش ان در صفحه پروفایل پزشکان می تواند بسیار حایز اهمیت باشد.با توجه به بستر قابل ارزش ، این مجموعه توانایی معرفی محصولات سلامت محور مرتبط با مطالب درج شده را نیز دارد.

حوزه فعالیت: آموزشی
مجری: دکتر ستیلا دلیلی/ هیات علمی

خلاصه ایده محوری: با طراحی وبسایت دکترهمه بعنوان مرجع سلامت با همکاری گروه های مختلف پزشکی، اطمینان کاربران به وبسایت به واسطه ارائه متوالی بیش از شش هزار مطلب مختلف پزشکی غیرکپی به زبان ساده توسط افراد موثق و متخصصین و فوق تخصص در حوزه های مختلف سلامت بصورت متن، فیلم و پادکست بیشتر شده و با توجه به پاسخ معقول و منطقی به سئوالات کاربران، مرتبط با مطالب ارائه شده این وبسایت تاکنون توانسته است بیش از یک میلیون بازدید سالیانه از صفحات خود را داشته باشد. این مجموعه با ارائه محاسبه گرهای منحصر به دکترهمه در ایران و جهان بصورت رایگان به کاربران نظیر محاسبه گر فشار خون و ضربان تندرستی همه (خطر ده ساله ابتلا به بیماری قلبی عروقی) و همچنین تهیه پادکستهای چالش 5 کیلومتر دویدن توانسته است دانش پزشکی را بصورت کاربردی در اختیار عموم قرار دهد در ادامه این فعالیتها، مسلما ارائه صفحه پروفایل سالیانه به گروه های پزشکی اعم از پزشکان، پیراپزشکان، ازمایشگاهها، داروخانه ها و ساب دامینی از وبسایت دکترهمه جهت درج 5 مطلب غیر کپی هر پزشک و نمایش ان در صفحه پروفایل پزشکان می تواند بسیار حایز اهمیت باشد.با توجه به بستر قابل ارزش ، این مجموعه توانایی معرفی محصولات سلامت محور مرتبط با مطالب درج شده را نیز دارد. 

حوزه فعالیت: دارویی
مجری: دکتر شیرین پروین رو/ هیات علمی

خلاصه ایده محوری: طرح حاضر تولید انواع سرکه طبیعی و نوشیدنی سکنجبین (یکی از شربتهای مطرح در طب سنتی ایرانی) که برای آن اثرات قابل توجه درمانی و حفظ سلامتی تعریف شده است، می باشد. شربت سکنجبین از یک جزء ترش (معمولا سرکه، آب نارنج، آب لیمو، آب سیب ترش و...) و یک جزء شیرین (شکر ، عسل، شکر سرخ، شیره انگورو... ) تشکیل شده است. همچنین در منابع طب سنتی ایران از سکنجبین به عنوان شربت سرکه یاد شده است. بدان معنی که این فرآورده یک نوع شکل دارویی مایع از سرکه است که در فرآیند شربت سازی به عنوان جزء پایه مورد استفاده قرار گرفته است.در منابع طب سنتی ایران به 1200 نوع سکنجبین اشاره شده است که در آن گیاهان دیگری نیز با سکنجبین ساده ترکیب شده است.

سرکه یک فرآورده غذائی طبیعی است که از پروسه های تخمیری (تخمیر الکلی و متعاقبا تخمیر استوز) از گلوکز قابل تخمیر سیب، انگور، انجیر، برنج و بسیاری از غذاهای غنی از کربوهیدرات تولید می‌شود. سرکه از دیرباز هم به عنوان چاشنی و هم دارو در جوامع بشری جایگاه ویژه ای داشته است. سرکه ترکیبات متعددی دارد که مهمترین آنها محتوای اسید استیکی میباشد. یکی از اجزای اصلی رژیم مدیترانه ای سرکه می‌باشد و اعتقاد براین است که سرکه می‌تواند نقش اساسی در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی داشته باشد بطوریکه مصرف آن می‌تواند فشار خون را کاهش دهد. همچنین سرکه دارای اثرات مفیدی بر پروفایل لیپیدی و قند خون می‌باشد. 

هدف از این طرح از یکطرف تولید سرکه طبیعی به عنوان یک چاشنی سالم و همچنین بکارگیری آن در تولید انواع سکنجبین بر اساس مستندات طب سنتی ایران و از طرف دیگر طراحی فرمولاسیونهای جدید سکنجبین با افزودن عصاره های گیاهان بومی استان گیلان (با ماده موثره تعیین شده و اثر درمانی مشخص) جهت تولید نوشیدنی های متنوع با اثرات متعدد حفظ سلامتی و ارتقاء سطح سلامت بیماران می باشد.

مراحل تولید سرکه طبیعی بدین ترتیب می باشد که میوه ها را شستشو داده آنها را له یا قطعه قطعه کرده، آبگیری کرده و به داخل فرمانتور(مجهز به سیستم کنترل کننده اتوماتیک از نظر شرایط دمائی، اکسیژن و ...) انتقال داده می شوند. قند میوه در حضور مخمرهای بیهوازی تخمیر شده و به الکل تبدیل می شود. با اتمام تخمیر الکلی مرحله تخمیر هوازی شکل می گیرد که در این مرحله الکل به اسید استیک تبدیل می شود. در انتها محتویات مخزنها صاف شده و سرکه ها در ظروف مناسب نگهداری می شوند.

آخرین بروز رسانی : 27 مهر 1400