درصورت دارا بودن ایده محوری می توانید از طریق تکمیل فرم ذیل و ارسال آن به آدرس پست الکترونیکیinfo.hati@gums.ac.ir اقدام نمایید.

1- فرم درخواست پذیرش هسته یا واحد فناور در مرکز رشد

2- فرم تکمیل مدارک/ رتبه بندی فناوران و مراکز رشد

 
آخرین بروز رسانی : 17 مهر 1400